AVG

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Roselindemode vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij handelen in overeenstemming met privacywetten, waaronder met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor we uw gegevens gebruiken en hoe we met uw gegevens omgaan. Daarnaast beschrijven wij wat uw rechten zijn.

Roselindemode
Roselindemode is gevestigd aan de Huisdijk 17 op de Hoge Enk te Doornspijk en is hierbij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Oftewel verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG wet.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten / bestelling via de webshop vragen we u om persoonsgegevens te geven die noodzakelijk zijn om onze diensten / goederen te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de AVG. We streven ernaar om deze gegevens altijd correct en actueel te houden.

Wanneer we gegevens verzamelen
In de volgende gevallen mogen we op grond van de wet uw gegevens bewaren en verwerken:

· Als u Roselindemode toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

· Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

· Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Roselindemode rust;

· Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;

· Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Roselindemode is opgedragen;

· Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Roselindemode of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Op de volgende wijze kunt u uw persoonsgegevens aan Roselindemode verstrekken:

· Als u een contactformulier of een bestelformulier invult op onze website;

· Als u zich op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om u een dienst te verlenen.

Op de volgende wijze kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen:

· Via de Webshop. Enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben te veronderstellen dat u geïnteresseerd bent in één van onze producten. In dat geval kunnen wij u benaderen om te vragen of u zich in wilt schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening;

· Indien wij persoonlijke informatie ontvangen van u;

Waarom hebben we uw gegevens nodig?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

· Voor het kunnen leveren van onze producten welke wij aanbieden via de webshop;

· Een opdracht tussen U en ons te kunnen vastleggen in een overeenkomst en de overeenkomst met U te onderhouden en na te komen;

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Roselindemode kan u als, bezoeker van de website,de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

· NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens;

· Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Delen met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan anderen en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies:
wij maken geen gebruik van cookies.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om:

· de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken;

· uw persoonsgegevens in te zien;

· uw persoonsgegevens te laten corrigeren;

· bezwaar in te dienen tegen verwerking van uw persoonsgegevens;

· uw persoonsgegevens aan te vullen;

· uw persoonsgegevens maar voor beperkte doeleinden te laten gebruiken (we stellen u op de hoogte als deze beperking niet mogelijk is of zal worden opgeheven);

· uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u ze door kunt sturen naar iemand anders;

· uw persoonsgegevens te laten verwijderen (we stellen dan ook, indien mogelijk, de ontvangers van uw gegevens hiervan op de hoogte).

U kunt een verzoek voor het bovenstaande sturen naar Roselindemode@kpnmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, vragen wij u daarbij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (in principe kosteloos) op uw verzoek reageren. Voor de behandeling van uw verzoek brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

U kunt daarnaast over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie daarover www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

U dient uzelf ervan bewust te zijn dat uzelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw eigen internetverbinding en bijbehorende apparatuur en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook geheel op eigen risico.

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten indien dit van toepassing is.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Roselindemode@kpnmail.nl.

Bewaartermijn

Roselindemode Werkt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Inbreuk op persoonsgegevens

Wanneer ondanks onze beveiligingsmaatregelen toch een inbreuk op persoonsgegevens plaatsvindt, dan zullen wij dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 72 uur) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichtinstantie), wanneer dit nodig is. Intern zullen wij deze inbreuk ook registreren. Als deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten of vrijheden, dan stellen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte. We delen u mee:

· De maatregelen die wij hebben genomen naar aanleiding van de inbreuk;

· De mogelijke gevolgen van de inbreuk voor u;

· Bij wie u aanvullende informatie kunt krijgen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Contactgegevens
E-mail: Roselindemode@kpnmail.nl
Telefoon: 0525-685935
Internet: www.Roselindemode.nl

Opgesteld: juni 2018